Kentsel Dönüşüm Değerleme ve Danışmanlığı

Varlık Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. SPK ve BDDK Lisansları altında gayrimenkul değerleme faaliyetinde bulunan profesyonel kuruluştur. Şirketimiz kentsel dönüşüm kapsamında olan taşınmazlar için gayrimenkul değerleme ve kentsel dönüşüm danışmanlığı ana başlıkları altında verilen hizmetleri sağlamaktadır.


Kentsel Dönüşüm Değerleme Hizmeti

Kentsel Dönüşüm Değerleme: Kentsel Dönüşüm Değerleme Hizmeti: Şirketimiz kentsel dönüşüme konu olan gayrimenkullerin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yaptırılması zorunlu tutulan gayrimenkul değerleme raporlarının hazırlanmasında yetkili, SPK ve BDDK lisanslarına sahip profesyonel değerleme kuruluşudur. Bu kapsamda, kentsel dönüşüm öncesinde, paylaşım modelinin temelini oluşturacak şekilde, yapıların mevcut durum tespitlerini içeren değerleme raporları ile süreç sonunda teslim edilecek yeni yapının olası değerini içeren değerleme raporlarını hazırlamaktadır.

Kentsel Dönüşüm Danışmanlık Hizmeti

Şirketimiz kentsel dönüşüm kanunu kapsamına giren, yıkılarak yenilecek olan veya yıkılmadan güçlendirme işlemleri yapılacak olan yapıların hak sahiplerine, kentsel dönüşüm sürecinin ilk adımından itibaren her türlü teknik ve hukuki desteğin verilmesi amacı ile güvenilir, kapsamlı, ilkeli ve tatminkâr sonuçlar doğuran danışmanlık hizmetleri vermektedir.
1Kentsel Dönüşüm Danışmanlığına İhtiyacım Var mı?
16.05.2012 yılında kabul edilerek yürürlüğe giren “6306 sayılı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi Kanunu” kapsamında, deprem riski altında olan alanlarda, fiziki ve statik yönden zayıf olan ve deprem esnasında can ve mal güvenliği yönünden gerekli dayanımı sağlamayacak durumdaki binaların tespit edilmesi ve bu yapıların en son deprem yönetmelikleri doğrultusunda yenilenmesi amaçlanmıştır. Kentsel dönüşümün teşvik edilmesi amacı ile kanun kapsamında hak sahiplerine avantaj sağlayacak kolaylıklar hayata geçmiştir. Bu sayede hak sahiplerinin gayrimenkulleri yenilenerek olası deprem afetinin getireceği can ve mal zararı riski azaltılmakta, yapılar ve mekanlar rakamsal olarak değer kazanmakta ayrıca bir çok inşaat firması ve çalışanına istihdam olanağı sağlanmaktadır.

6306 sayılı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi Kanunu’ nun kabul edilmesinden sonra, yakın komşuluğumuzdaki birçok binanın bu kapsamda yenilendiğine tanık oluyoruz. Bu yenilenme faaliyetinin ivmesi her gün artmakta olup, günümüz modern kentlerinde yenilenmesi gereken yapı stoku dikkate alındığında, bu sürecin önümüzdeki 30 - 40 yılın inşaat sektörüne damgasını vuracağı kesinlik kazanmıştır. Ancak, ilk dalga denilebilecek olan dört yılda profesyonel destek alınmadan başlanan kentsel dönüşüm projelerinden zarara uğrayan yüzlerce hak sahibi hakkını mahkemelerde aramak zorunda kalmış ve kalmaya devam etmektedir. Sizler de bir gün bu duruma düşebileceğinizi unutmamalı ve işin başında profesyonel anlamda danışmanlık hizmeti almalısınız.

Kentsel Dönüşüm Uygulamaları konusunda uzman olarak bizler, siz hak sahiplerinin zarara uğramaması adına profesyonel bir ekip ve danışman kadromuzla sizlere hizmet vermekteyiz. Ülkemizde kentsel dönüşüm uygulamaları çok yakın bir geçmişe dayalı olup, bu konuda profesyonel destek alınması gerekliliğinin önemi yaşanan olumsuz tecrübeler ile yeni yeni kavranmakta, Kentsel Dönüşüm sürecinin mutlaka profesyonel destek alınarak yapılması gerekliliği bu koşullar altında şekillenmektedir. İleriki zamanlarda ortaya çıkacak olumsuzlukları önlemek, güvenli bir süreç için, yapılacak işlemlerin değerine göre düşük bir bütçe ile sunulan danışmanlık hizmetlerine başvurulması gereklidir.

Hak sahiplerinin öncelikli olarak yapması gereken, kentsel dönüşüm kararının alınacağı yönetim toplantısında, tüm bu sürecin, konusunda uzman gayrimenkul değerleme uzmanı, mimar, şehir plancısı, inşaat mühendisi, inşaat teknikeri, gayrimenkul yönetim uzmanı gibi teknik personele sahip, imar planları, mimari projeler ve kentsel dönüşüm uygulamaları konusunda uzman mimari ofisler ile gayrimenkul hukuku ve sözleşmeleri konusunda uzmanlık kazanmış avukat ve Kentsel Dönüşüm Uzmanı kimliğine sahip hukuki danışmanlardan destek alan profesyonel bir kadro ile beraber yürütülmesi kararını almak olacaktır. Bu sayede işin asıl sahibi olan sizler, yani hak sahiplerinin istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda, mevcut mülkiyet haklarını maksimum seviyede koruyan, adil bir paylaşımı garantileyen, işin yapımı sırasında teknik şartname ve sözleşmelere uyulmasını mecbur kılan, taahhüt edilen değil, önceden belirlediğiniz sonucu almanızı sağlayacak teknik ve hukuki danışmanlık hizmetlerinin tamamına sahip olabilirsiniz.

Şirketimiz mevcut personel yapısı, destek aldığımız çözüm ortakları ve danışman ekibi ile hak sahiplerine, kentsel dönüşüm sürecinin daha ilk adımları atılırken destek olmak amacı ile Kentsel Dönüşüm Danışmanlık Hizmetleri vermekte, her türlü Kentsel Dönüşüm Projesindeki ihtiyaçlara cevap verebilecek yetkinliğe ve uzmanlığa sahiptir.

2Proje Geliştirmesine Esas Kapsamlı Danışmanlık Hizmeti Nedir?
Hak sahiplerinin katılımı ve istekleri ile mimari projelerin hazırlanması ve gerekli tüm teknik ve hukuki dokümanların hazırlanarak, müteahhit firmalara çağrıda bulunulması esasına dayanır. Cantekinler Kentsel Dönüşüm Danışmanlık Birimi olarak, hak sahiplerinin söz sahibi olmasını ve haklarının tam olarak korunmasını sağlayan, geniş katılımlı Proje Geliştirilmesine Esas Kapsamlı Danışmanlık Hizmeti seçeneğini tavsiye etmekteyiz.

• Mevcut taşınmazlarınızın bina/site içindeki konumlarına ve niteliklerine göre şerefiyeli Gayrimenkul Değerleme Raporlarının hazırlanması. (SPK Lisanslı Değerleme Firması tarafından hazırlanan bu raporlar, yeni projede paylaşım ve dağılımlarının zeminini oluşturmaktadır.)

• Gayrimenkullerin üzerinde yer aldığı arsanın, güncel imar durumunun ve aplikasyon krokisinin alınması, olası plan tadilatlarının irdelenmesi.

• Mevcut yapı/yapıların üzerinde bulunduğu arsa üzerinde proje geliştirme çalışması yapılarak, hak sahiplerinin talepleri dikkate alınarak yeni inşa edilecek bina hakkında ön tasarım ve avan projelerinin üretilmesi. Hak sahiplerinin isteklerinin geniş katılımlı toplantılar, interaktif ortamlarda yapılan forumlar ve benzeri iletişim araçları ile belirlenmesi ve makul talepler doğrultusunda ön tasarım ve avan projede değişikler yapılması ve gerekli çoğunluk ile avan projenin son halinin kabul edilmesi.

• Geliştirilen mimari avan projesi üzerinden inşaat maliyetlerinin, binanın emsale dahil alanlarının satış gelirinin ve müteahhit karının hesaplanması.

• Hak sahipleri ve müteahhit firmanın katılım oranlarının hesaplanması.

• Yeni inşa edilecek bina ile ilgili teknik şartnamenin hazırlanması.

• Kabul edilen ve uygulanabilir avan proje üzerinden hazırlanacak 2. Gayrimenkul Değerleme Raporu sayesinde hak sahiplerinin ve müteahhit firmanın paylaşım ve dağılım listelerinin yapılması. (SPK Lisanslı Değerleme Firması tarafından hazırlanır.)

• Yeni inşa edilecek bina ile ilgili tüm sözleşmelerin hazırlanması.

• Hak sahiplerinin çoğunluk kararı ile mutabakata vardığı kentsel dönüşüm dosyasının hak sahiplerine teslimi.

• Hak sahiplerinin, belirlenen şartlar üzerinden anlaşacağı müteahhit firma ile kat karşılığı inşaat sözleşmelerin imzalanması, gerekli devir ve teminat işlemlerinin yapılması.

• İnşaat ile ilgili kesin ve uygulama projelerin ilgili belediyede tasdik işlemlerinin ve yapı ruhsatlarının alınmasının takibi.

• Kesin imar durumuna göre ilgili belediyenin onayladığı yapı ruhsatında müteahhit lehine inşaat alanı artışı olması halinde sözleşmede revize yapılması.

Taahhüt edilen hizmetlerin dışında, hak sahiplerinin talebi doğrultusunda sözleşmeye ilave edilebilecek opsiyonlar:

• İnşaat sürecinin takibi, inşaat ilerleme raporlarının hazırlanması, sözleşme ve teknik şartnameye uygunluğun kontrol edilmesi, gerektiğinde müteahhit firmaya hukuki yollar ile gerekli yaptırımların uygulanması.

• İnşaatların teknik şartname ve sözleşmeler doğrultusunda tamamlanması.

• İnşaatın tamamlanması ile birlikte yapı kullanma izin belgesinin alınma sürecinin takibi, hak sahiplerine kat mülkiyet tapularının teslimlerinin yapılmasının takibi.

3Müteahhit Tekliflerinin Değerlendirilmesine Esas Kentsel Dönüşüm Danışmanlık Hizmeti Nedir?
• Mevcut taşınmazlarınızın bina/site içindeki konumlarına ve niteliklerine göre şerefiyeli Gayrimenkul Değerleme Raporları’nın hazırlanması. (SPK Lisanslı Değerleme Firması tarafından hazırlanan bu raporlar, yeni projede paylaşım ve dağılımlarının zeminini oluşturmaktadır.)

• Hak sahiplerinin isteklerinin geniş katılımlı toplantılar, interaktif ortamlarda yapılan forumlar ve benzeri iletişim araçları ile belirlenmesi.

• Kentsel Dönüşüm Kararı alan binaların müteahhit firmalardan teklif alınmasının beklenmesi.

• Alınan teklif ekinde yer alan mimari projelerin, teknik şartnamelerin ve sözleşme maddelerinin karşılaştırılması sonucunda uygulanabilir nitelikte, ihtiyaçlara en yakın ve en karlı projenin seçiminin yapılması.

• Müteahhit firmaların sunduğu fizibilite raporunun incelenmesi, teklif ekinde yer alan mimari proje üzerinden satılabilir alanların ayrıştırılması, müteahhit firma kar/maliyet oranının hesaplanması, beyan edilen karlılık oranının gerçekliğinin ortaya çıkarılması.

• Kabul edilen ve uygulanabilir mimari proje üzerinden hazırlanacak 2. Gayrimenkul Değerleme Raporu sayesinde hak sahiplerinin ve müteahhit firmanın paylaşım ve dağılım listelerinin yapılması. (SPK Lisanslı Değerleme Firması tarafından hazırlanır.)

• Hak sahipleri ve müteahhit firmanın katılım oranlarının değerleme raporuna göre hesaplanması.

• Kabul edilen ve uygulanabilir mimari proje üzerinden hazırlanacak 2. Gayrimenkul Değerleme Raporu sayesinde hak sahiplerinin ve müteahhit firmanın paylaşım ve dağılım listelerinin yapılması. (SPK Lisanslı Değerleme Firması tarafından hazırlanır.)

• Yeni inşa edilecek bina ile ilgili tüm sözleşmelerin hazırlanması. • Hak sahiplerinin, anlaşacağı müteahhit firma ile kat karşılığı inşaat sözleşmelerin imzalanması, gerekli devir ve teminat işlemlerinin yapılması.

• Kesin imar durumuna göre, teklif ekinde yer alan yapı alanlarının, ilgili belediyenin onayladığı yapı ruhsatında müteahhit lehine inşaat alanı artışı olması halinde sözleşmede revize yapılması.

• İnşaat sürecinin takibi, inşaat ilerleme raporlarının hazırlanması, sözleşme ve teknik şartnameye uygunluğun kontrol edilmesi, gerektiğinde müteahhit firmaya hukuki yollar ile gerekli yaptırımların uygulanması.

• İnşaatların teknik şartname ve sözleşmeler doğrultusunda tamamlanması.

• İnşaatın tamamlanması ile birlikte yapı kullanma izin belgesinin alınma sürecinin takibi, hak sahiplerine kat mülkiyet tapularının teslimlerinin yapılmasının takibi.